به رؤيا سفر كن ،

و در ياد مي دار ،

كه در اسم شاهين ، نشاني است از عدل و پروانه

كه در ذات هر چوب تابوت ، سروي ست پدرام

كه هر آتشي ، روزگاري سمندر بزايد

محمد علي سپانلو

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) : خيلی زيبا و عميق بود... حظ کردم!