تو ، درخت روشنايي گل مهر برگ و بارت

تو ، شميم آشنايي همه شوق ها نثارت

تو ، سرود ابر و باران و طراوت بهاران ،

همه دشت انتظارت ،

همه لحظه هام محراب نيايش محبت ،

تو بمان كه جمله هستي به صفاي تو بماند

ز زبان سرخ آلاله شنيدم اين ترانه :

كه اگر جهان بر آب است ،

محبت تو باقي است ،

هميشه ،

جاودانه .

محمد رضا شفيعي كدكني