در باز بود ،

از لاي در نور مي تابيد ،

نور ، بوي گل مي داد ،

طعم ترانه داشت ،

در باز بود ،

بوي خوش خدا مي آمد .

علي صالحي