.

عشق در لحظه پدید می‌آید، دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی‌ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.


جبران خلیل جبران