براي من

تفنگ كوچكي خريده اند ،

كه با گلوله هاي كوچكش ،

پرنده هاي باغ را شكار مي كند

چه عيدي عجيب و زشت و نامناسبي !

كه از هراس آن ،

ميان باغ هاي سبز و پاك

پرنده اي كه دوست داشتم ،

ز من فرار مي كند

بهمن صالحی