.

دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب

وزین دو گر گذری کل من علیها فان

 

حافظ