مست شد خواست که ساغر شکند عهد شکست
 فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست ؟