من و تو اكنون ،

در پگاه سيري ،

در پگاه سردي ،

بذرها را چه كنيم ؟

بذرهايي كه به دامن كرديم

با دو دست اميد

به كه بسپاريم هنگام گذر ؟

طاهره صفارزاده