.

تخت جم بربادشد ای دل منه برباد دل

کاین جهان بنیادش از روز ازل برباد بود

 

ذوقی اصفهانی شاعرقرن چهارده