شكايت

هزار بيت بگفتم كه آب از آن بچكيد

كه جز ز ديده دگر آبم از كسي نگشاد

در اين زمانه چو فريادرس نمي يابم

مرا رسد كه رسانم به آسمان فرياد