حافظ منشين بي مي و معشوق زماني

كايام گل و ياسمن عيد صيام است

عيد    رمضان    آمد    و    ماه    رمضان   رفت

صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت

حافظ