با ارزش‌ترین چیز در زندگی این نیست که چه چیز داریم بلکه این است که چه کسانی را داریم