.

بوی جوی مولیان آید همی    

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او        

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست   

خنگ ما را تا میان  آید همی

ای بخارا شاد باش و شاد زی        

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان        

ماه  سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان    

سرو سوی بوستان آید همی

 

رودکی