.

وقتی عقیده عقده خوانده می شود...

 

و نور چراغ در آب مهتاب تلقی...

 

و متانت زمین زیر برف یخ می زند...

 

نان از یتیمخانه می دزدیم و بعدها می فهمیم که

 

دزد اشتباه چاپی درد است!