عشق چیزیست که بیشتر از هر چیزی

 

داشتنش را دوست داریم

 

و بیشتر از هر چیزی دادنش را دوست داریم

 

و هیچکس در نمی یابد که عشق همان چیزیست

 

که همواره داده می شود و پذیرفته نمی شود

جبران خلیل خبران