.
چه سرنوشت غم انگیزی !
 
 
                            که کرم کوچک ابریشم
 
 
                                   تمام عمر قفس می بافت
          
 
                                        ولی ...
 
به فکر پریدن بود...