دريا ، رفيق كوچك من ، دريا !

دريا نوردهامان را از ما مگير ،

هرگز نمي توانمت از ياد برد ،

تا صبح روشن آورمت باز ارمغان

بار دگر پرنده ي من را به من رسان

يدالله رؤيايی