صبر

دوستي گفت : صبر كن زيرا

صبر ، كار تو خوب زود كند

آب رفته به جوي باز آرد

كارها به از آنچه بود كند

گفتم : ار آب رفته باز آيد

ماهي مرده را چه سود كند ؟