.

یک قطره آب بود و با دریا شد

یک ذره خاک و با زمین یکتا شد

آمد شدن من اندر این عالم چیست

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

خیام