• «با چه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی.»
  • «برای این‌که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.»
  • «بر دوستی که حسود باشد، ایمن نمی‌توان بود.»
  • «بگذار که دوستی کم کم به اوج خود برسد، اگر این رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
  • «بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
  • «بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
  • «بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند، توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»
  • «به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
  • «به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.»
  • «بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»