آن روز با تو بودم

امروز با تو ام

آن روز كه با تو بودم ،

بي تو بودم

امروز كه بي تو ام ،

با تو ام .

حميد مصدق

مهندس صغيری ( بوشهر ) : امروز که بی توام با توام! .... چه زيبا....