پروانه ، رنگ بال هايش را از ياد برده است

پرنده ، آوازش را به ياد نمي آورد

دعا كنيد ،

سطرهاي عاشقانه از يادمان نرود

حافظ موسوي

توضيح : نيمايوشيج بنيانگذار شعر نو و بهارستان قسمتي در صفحه آخر روزنامه همشهري است . اين سلسله مطالب براي آشنايي شما با نثر هاي موزون و  شعر نو و مقايسه آن با شعر نيمايي انتخاب شده است . مي توانيد آنها را با اشعار نيمايوشيج ، ملك الشعراي بهار ، مهدي اخوان ثالث ، فريدون مشيري ، محمدرضا شفيعي كدكني و مقايسه كنيد .

شما همچنين مي توانيد در صورت تمايل ، احساس و نظر خود را در مورد هر قسمت به اختصار بيان نماييد .