یک اشتباه و یک دهه در خود فرو شدن

بـا  ریـشـخـنـد  آیـنه هـا  رو به رو شدن

 

این  سهم  یا  سزای  تو  امّا  سزای من

مـحکوم  تا  هـمـیشـه ی راز  مگو شدن

 

حتی  به  رستخـیـز  ،  زبان  وا نمی کنم

آسوده باش ، نیست مرا هم  دو رو شدن

 

ایهام  و استعاره  و تمثیل  و  نقطه چین

آسان  که  نیست  شاعر چشمان او شدن

محّمد علی بهمنی

,
,