زیـباتـر  آنـچـه  مـانـده  ز  بـابـا   از آن   تـو    بــد ای بـرادر از  مـن  و  زیـبـا از آن   تـو

این تاس خالی از من و آن کوزه ای که  بـود     پـاریـنـه  پـر  ز  شهـد  مـصـفـا از آن   تـو

یـابـوی  ریـسـمـان  گـسل  مـیـخ کـن  ز  مـن      مـهـمـیـز  کـلـه   تـیــز  مــطــلا از آن   تـو

آن  دیگ  لب شکسته ی  صابون پزی ز مـن     آن  چمـچه ی  هـریسـه و حـلوا از آن  تـو    

ایـن  قوچ  شاخ کج  که  زند  شاخ از آن من     غوغای  جنگ  قـوچ  و  تماشا از آن  تـو

ایـن  اسـتـر  چـمـوش  لگـد  زن  از  آن  من          آن  گـربـه ی مـصـاحـب  بـابـااز آن تـو

                               از  صحن  خانـه  تا  بـه  لـب  بام  از آن مـن

                               از   بـــام   تـــا   بــه   ثـــریـــا    از آن   تـو

                                                                                              ( وحشی بافقی )

,
,