آن شنيدستي كه روزي زيركي با ابلهي

گفت كين والي شهر ما گدايي بي حياست ؟

چون گدايي چيز ديگر نيست جز خواهندگي

هر كه خواهد ، گر سليمان است و گر قارون ، گداست