خاك من !

آن جا ، در قلمرو تو ،

بهاران ، در باران ،

بر درختان مي بارند ،

و خزر ، آرام ،

بر شانه هايت مي نشيند

 

مهدي اخوان لنگرودی

 

راه ميان بر : من فقط يك هفته است كه به اين وبلاگ سر نزدم. به اندازه يك ماه مطلب توشه!