اگر خاموش باشى تا دیگران به سخن ات آورند،
 بهتر از آن است که در حال سخن گفتن خاموشت کنند.


سقراط