از غم ها آوازي مي ماند ،

از اميدها كلمه اي ،

از زندگي شعري مي ماند

بيژن جلالی