دلا باید که هر دم ، یا علی گفت
نه هر دم ، بَل دمادم ، یا علی گفت
به صدق دل ، همیشه یاد او بود
به هر پیچ و به هر خم ،یا علی گفت
دمی که روح در آدم دمیدند
زجا برخاست آدم ، یا علی گفت
چو نوح از موج طوفان ایمنی خواست
توسل جست و هر دم ، یاعلی گفت
ز بطن حوت ، یونس گشت آزاد
ز بس در ظلمت یم ، یا علی گفت
نمی شد زنده جان مرده هرگز
یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد
کلیم آنجا مسلّم ، یا علی گفت
رسول الله شنید از پرده غیب
ندایی آمد آندم ، یا علی گفت
نزول وحی چون فرمود سبحان
ملک در اولین دم یا علی گفت
علی در کعبه بر دوش پیمبر
قدم بنهاد و آندم ، یا علی گفت
به فرقش کی اثر میکرد شمشیر ؟
گمانم ابن ملجم یا علی گفت !