بچه ها ابتدا عاشق والدین خود هستند، بزرگ که مى شوند آنها (والدین) را محکوم مى کنند و وقتى خود پدر و مادر شدند، آنان را مى بخشند.

اسکار وایلد