چه انتظار عجیبی!

 

تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی!

عجیب تر آن که چه آسان نبودنت شده عادت

چه بی خیال نشستیم

نه کوششی نه وفایی

فقط نشسته و گفتیم:

" خدا کند که  بیایی..... "