شاید آن روز که سهراب نوشت :

" تا شقایق هست زندگی باید کرد..."

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت....

باید این طور نوشت:

" هر گلی هم باشی

 چه شقایق چه گل پیچک و یاس ؛

تا نیاید مهدی زندگی دشوار است "