اي مالك ، از خشم ملت بترس كه نمونه اي از خشم خداوند است . چاپلوسان ثناگو را از خود دور بدار ، زيرا آن ناكسان هميشه طالب نعمت و آسايشند و در روز سختي تو را به چنگ بلا سپارند و خود به گرد ديگري حلقه زنند .

اي مالك ، با تمام وسايلي كه در اختيار داري و با منتهاي نيرويي كه در جان توست ، در راه سعادت ملت و رضايت جامعه بكوش ، زيرا كه ملت نگهبان كشور است .

اي مالك ، همان گونه كه ملت براي توست ، تو نيز براي ملت باش ، از آن مردم باش تا مردم از آن تو باشند . تو را به استفاده از انديشه ي خيرانديشان و انسانهاي صالح وصيت مي كنم . با بخيل مشورت مكن ، زيرا او پيوسته از گدايي دم زند و تو را از رادمردي و گشاده دستي باز دارد .

ترسو را در مجلس شوراي خويش راه مده ، كه اين شخص ضعيف ، هم خود مي ترسد و هم كوشش مي كند تا پايه ي تصميم و اراده ي اصحاب مشورت را سست كند . با حريصان و مال اندوزان همنشين مباش كه اين جماعت همواره از منافع شخصي سخن مي گويند و براي كسب مال و زراندوزي ، تو را به ظلم و ستم تشويق مي كنند .

اي مالك ، تو مي تواني از ميان خردمندان قوم ، وزيراني كارآزموده و لايق انتخاب كني كه دامنشان به خون بي گناهان آلوده نيست و دست پرهيزگار و نجيبشان به مال مستمندان دراز نشده است . بايد وزيران تو كساني باشند كه نه ستم كرده اند و نه ستمگر را با دست و زبان ، كمك و ياري داده اند .

اي فرماندار ، در اعمال كاركنان حكومت خود ، بازرسي و دقت كن ، مبادا كه در حكومت تو ، خادم و خائن يكسان باشند ، زيرا ، خادمي كه در ازاي خدمت خود ، مزد و مرحمت نبيند ، دلسرد و بي قيد مي گردد . خائني هم كه جزاي خيانت خود را به حد كمال نيابد ، كردار زشت خويش را با جرات بيشتري تكرار مي كند .

اي مالك ، سرباز زينت كشور است . سرباز ، پاسدار حرمت قانون و نگهبان استقلال كشور است . افسران تو بايد پرهيزگارترين سپاهيان و نجيب ترين افراد باشند . من آن افسر را دوست مي دارم كه با ناتوانان و بيچارگان فروتن ، و با گردنكشان ، بي رحم و توفنده باشد .

توضيح : مطلع شديم كه متن نامه علي (ع) به مالك اشتر به عنوان يك سند معتبر تاريخي از طرف سازمان ملل متحد منتشر شده است . اميد كه مديران عالي مملكت نيز بند بند فرمان علي (ع) را در عمل سرلوحه كار خويش قرار دهند .

مهندس صغيری ( بوشهر ) :  باعث افتخار است که وصايای مولای ما اکنون پس از ۱۴۰۰ سال و در قرن اتم نيز سرلوحه کار سازمان ملل ويک سند تاريخی محسوب شود... کاش خود نيز قدر اين وصايا را بدانيم......

سيد حميد حسينی ( کلام ) : ...برايتان در اين وبلاگ زيبا و پرمحتوا آرزوی توفيق دارم. التماس دعا