انسان بر روی هر پله ای باشد خدا یک پله بالاتر است .


نه برای اینکه او خداست .


بلکه برای اینکه دست انسان را بگیرد .