از خیابان می گذشتم . پشت پرایدی نوشته بود : majnoon  . کمی آن طرف تر ، کنار جدول های رنگ پریده ، لیلی سوار مجنون شد ، و رفت !

نقل از : کافه داستان