افغان کــردم بر آن فغانم می سوخت
خامش کردم چو خامشانم می سوخت
از جملــه کـــرانــه ها بــرون کــرد مـــرا
رفتم به میان و در میانم می سوخت