ديده و دل

ز دست ديده و دل ، هر دو فرياد

كه هر چه ديده وينه ، دل كنه ياد

بسازم خنجري نيشش ز پولاد

زنم بر ديده تا دل گردد آزاد