یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند به روی دوستان شاد شدیم
پایان حدیث ما شنو که چون شد
چون ابر در آمدیم و بر باد شدیم