داریم دلی صاف تر از سینه صبح
در پاکی و روشنی چو ائینه صبح
پیکار حسود با من امروزی نیست
خفاش بود دشمن دیرینه صبحرهی معیری