ای کاش عید برای همه پیام شادی و مهربانی بود
ای کاش عید برای همه آزادی و صفا بود
و ای کاش در این سال نو عید مرهم همه ناپاکی ها بود . . .

نوروز مبارک باد