صبا به شوق در ایوان شهریار آمد

که خیز و سر بدر از دخمه کن بهار آمد


خجسته باد به ایران باستان نوروز

که یادگار ز جمشید کامکار آمد

شهریار