زمين سبز ،

زمان سبز ،

چه كرده ست باران بر اين خاك ؟

جهان چون گلي نوشكفته است .

منصور اوجی

 

نسيم بهار : زيبا بود.ای کاش ادامه اش را هم مينوشتيد. جاری باشيد...

محمدرسول حق نگهدار : ... يک سخن از جبران خليل جبران: :  ما براي كشف زيبايی ها زندگی می كنيم، هر چيز ديگری تنها شكلی از انتظار است...