دانش و هنر از هر اقليمى برخيزد از آن جهانيان است.


پوشكين