عشق زمانى به حرف عقل گوش مى دهد كه رفته باشد.

فرانسواز ساگان