سخت بسته با ما چرخ ، عهد سست پيماني

داده او به هر پستي ، دستگاه سلطاني ،

دين ز دست مردم برد ، فكرهاي شيطاني

جمله طفل خود بردند در سراي نصراني ،

اي دريغ از اين مذهب ، داد از اين مسلماني

توضيح 2 : فرخي پس از اخراج از مدرسه به كارگري مشغول شد و تا آخر عمر از دسترنج خود امرار معاش كرد

 

استاندارد ايزو : ... من به شعرهای سهراب خيلی علاقه دارم. اگر ممکنه از سهراب و از شعرهاش بفرمائيد.

پاسخ استاندارد ايزو : منتظر مطالب و شعرهای بعدی باشيد