زيبايى در قلب كسى كه مشتاق آن است، روشن تر مى درخشد تا در چشم كسى كه آن را مى بيند.