هر كس بميرد و ميراث او دفترها و دوات باشد، بهشت بر او واجب است.
پيامبر اكرم(ص)

آن كس كه مى تواند نسبت به نيكى ديگران نا سپاس باشد، از دروغ گفتن باكى ندارد.
شيلر