طعم آزادي ز بس شيرين بود در كام جان

بهر آن از خون خود فرهادگلگون مي شويم

توضيح 1 : محمد فرخي يزدي در سال 1268 هجري شمسي در شهر يزد به دنيا آمد . در 15 سالگي به خاطر سرودن شعري عليه اولياي مدرسه ، فرخي يزدي را از مدرسه اخراج كردند و چون از طبقه ي متوسط بود

 

رحيل : زيبا بود...من عاشق شعرم...بازم بنويس...

دل : ...با اينکه از جبران خارج شده موضوعتون ولی هنوز هم خواندنی و زيباست به دليل انتخابهای زيبايتان....