فراموش کن چیزی را که نمی توانی به دست بیاوری .

به دست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی !