از ارتفاع افتاد اما نمرد ولی از چشم دوست افتاد و مرد !